Home เมนูโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาลศึกษาชั้นปีที่ 1 28 41 69
อนุบาลศึกษาชั้นปีที่ 2 44 53 97
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 98 95 224
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 99 83 182
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 95 104 199
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 79 79 158
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 109 74 183
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 99 80 179
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 68 54 122
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 52 61 114
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 57 62 119
รวม
828 786 1646