Home เมนูโรงเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน 7 หลัง
อาคารไม้ 2 ชั้น (อาคารกรรณิการ์)
อาคารตึก 3 ชั้น (อาคารสร้อยฟ้า)
อาคารตึก 4 ชั้น (อาคารมหาหงส์)
อาคารตึก 4 ชั้น (อาคารชงโค)
อาคารตึก 4 ชั้น (อาคารโยทะกา)
อาคารตึก 5 ชั้น (อาคารราชาวดี)
อาคารตึก 5 ชั้น (อาคารศรีกิตติยา)

อาคารประกอบ 10 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
โรงฝึกงาน 1 หลัง
บ้านพักภารโรง 3 หลัง

ห้องเรียน 52 ห้องเรียน ห้องพิเศษ 26 ห้อง
ห้องสมุดขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้อง
ห้องสมุดขนาด 2 ห้องเรียน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB ) 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
ห้องดนตรี 1 ห้อง
ห้องเรียนนาฎศิลป์ 1 ห้อง
ห้องเอนกประสงค์ขนาด 4 ห้องเรียน 2 ห้อง
ห้องขนมอบ 1 ห้อง
ห้องประดิษฐ์ 1 ห้อง
ห้องศิลปะ 1 ห้อง
ห้องพยาบาล 1 ห้อง
ห้องวัดผล 1 ห้อง
ห้องสหกรณ์โรงเรียน 1 ห้อง
ห้องแนะแนว 1 ห้อง
ห้องลูกเสือ/ยุวกาชาด 1 ห้อง

ข้อมูลอาคารสถานที่
ห้องพลศึกษา 1 ห้อง
ห้องพักครู 1 ห้อง
ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง
ห้องการงานพื้นฐานอาชีพ 1 ห้อง