Home เมนูโรงเรียน พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ/เป้าหมายพันธกิจ
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ฝ่ายให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ
2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3.พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
5.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการอ่าน การคิด การเขียนให้เหมาะสมกับวัยมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีสุขภาพกายสุขภาพจิต
7.ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้จักพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน