Home เมนูโรงเรียน วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี 2562
นักเรียนมีคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาการ
มีทักษะการคิดอ่าน สืบสานวัฒนธรรมไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้
ก้าวไกลเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต


ปรัชญาของโรงเรียน

ทนฺโต เสฏโฐ มนฺส เสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด)