Home เมนูโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียนIMG IMG

โรงเรียนบ้านขุนประเทศเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียน ๑,๖๕๐ คน
ข้าราชการครู จำนวน ๗๙ คน
ข้าราชการสามัญ ๒ คน
ลูกจ้างจำนวน ๑๒ คน