กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตรลดา จตุรนต์รัศมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณีวรรณ ปิ่นทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวปวีณา เร่งรุด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวแสงเดือน บุญแย้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวภัทรภรณ์ ขำประไพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายชาคริต พัมธุ์วงพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7