กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุพรรณ ไชยา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธีรจิตร จอกเกื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายพงศ์ธร หนูนุรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุพรรณี ศรีผิวจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางกชกร เชื้อหนองปรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นายศุภโชค นิลดำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7