กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนุชจรีพร นงค์เศษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมยุเรศ หอมทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายกฤษณ์ แสนสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวต้นทุน จันทร์จู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจันทร์สอน หนูกอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายชำนาญ ปิ่นเจริญพรทวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววรินทร์ทิพย์ แย้มประยูร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอรฤทัย พวงกุหลาบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภัทราวดี หนูพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุดารัตน์ นามมนตรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางวิจิตต์ มาสขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4