กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศุภลักษณ์ จั่นประดับ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฉัตรชัย หลินศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวลักชณา รอดอยู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ ภูมิถาวร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายมหรรณพดล ศรีโอภาส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นายพชร จันทร์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาววราพร เพ็ชรจะบก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8