กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพยุงศักดิ์ เกิดนอก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมเกียรติ จันทุรส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอภิญญา ทรงมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

ว่าที่ ร.ต.หญิงภมร ไชยงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/9