กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิมล ประทุมมาตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรรณบุปผา ภูรีนันทนิมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพรสวรรค์ จันภิรมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวสายชล กวางเส็ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาววันดี ชูสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายกันตพัฒน์ มณฑา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเพ็ญประภา สุขประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5