กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรอุมา จั่นบางม่วง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพร ฉอุ่มผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางอัญชลี โกศลวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายสรฤทธิ์ นาคเสถียร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุมาลี เล็กฉลาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายปิยวัฒน์ กรมระรวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาววรรณละภา โตแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสุภณิตา กุลครอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายวสันต์ บาลนคร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายจีรพัฒน์ สาหับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5