กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐชยา ปลั่งดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประภัสสร จันทุรส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวิไล หลุงเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางอารมณ์ ชมภูทัศน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววรรณสิริ บุญเรืองศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนงนุช ผ่องประโยชน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางศภิสรา เทียมนุช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางดลนภา จันทรอำไพวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเรือนแก้ว แจ้งเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวยุพา พลโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภวตรี เซ่งซื่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอิศราภรณ์ แก้วทองคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายโรจนภาค เกษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายสำเริง พงษ์พานิช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรุ่งทิพย์ ชราชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2