ปฐมวัย

นางสาวชลิตา ชัยวีระวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพิมพ์นิภา สุวรรณเนตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุรีย์ โหวธีระกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางพนิดา โพธิยอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1