ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักฐานประกอบการสมัครเรียน (นำมายื่นในวันเปิดเรียน)
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดาและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
6. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
7. แบบแสดงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
8. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
9. เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
10. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
11. ใบส่งตัวนักเรียน
(เอกสารตามข้อที่ 6 – 11 เฉพาะนักเรียนที่ย้ายเข้า)

 

โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,09:11   อ่าน 74 ครั้ง