ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทับทิม รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475 -2476
ชื่อ-นามสกุล : นายแสตมป์ บุญกนิษฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2476 -2477
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ จันทะนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477 -2478
ชื่อ-นามสกุล : นายบรูณะ โตจำเริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478 -2479
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงโต คำจวง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2479 -2495
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย แย้มชุติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2495 -2497
ชื่อ-นามสกุล : นายสมิง สัตยธรรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มิ.ย.2497 -16 พ.ค.2506
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเลง เผ่าพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค.2506 -14 เม.ย.2514
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ขาวเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 เม.ย.2514 -9 ก.พ. 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย ศรีวิศาลภพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ก.พ.2524 -1 ต.ค.2526
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แก้ววัฒถา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2526 - 28 ส.ค.2535
ชื่อ-นามสกุล : นางอุดร ศรศิลป์
ตำแหน่ง : รักษาการฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ส.ค.2535 -30 ก.ย.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ขาวเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ต.ค.2535 -30 ก.ย.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน ครองแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2536 –1 ต.ค.2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน ครองแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2537 –30 ก.ย.2541
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนียา คณานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2541 –31 ต.ค.2544
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวรรณ ชื่นค้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2544 –31 ต.ค.2548
ชื่อ-นามสกุล : นางสุทธาสินี ภคมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2548 – 8 พ.ย.2550
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี ศรีตะลาลัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย.2550 –30 ก.ย.2554
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริรัตน์ กมลวานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1พ.ย.2554 – 30 ก.ย. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพน โพธิ์พุดตาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15พ.ย.2556 – 30 พ.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ มาศรีนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ม.ค.2558 –30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วรวุฒิ พลเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1.พ.ย.2562 –ปัจจุบัน