หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านขุนประเทศเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขนาดใหญ่
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓