เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

            เนื้อเพลง มาร์ช  บ้านขุนประเทศ

                         บ้านขุนประเทศเป็นสถานแห่งการศึกษา  แหล่งรวมปัญญา พัฒนาระเบียบวินัย
                   สร้างความรู้คู่นำทางประชาธิปไตย             ยึดมั่นเด็กไทย ใต้ร่มพระบารมี
                   บุคลากรมุ่งมั่นเพื่อการศึกษา                   ร่วมพัฒนาสัมพันธ์ุชุมชนแห่งการเรียนรู้
                   ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ นั้นเชิดชู                 น้ำเงิน ชมพูก้องเกียรติระบือไกล
                        *ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด         เปรียบดังประดุจ ปรัชญาคู่สถาบัน
                   เราจะรวมดวงใจไว้ด้วยกัน                     ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเยาวชนไทย
                   ลูกบ้านขุนภูมิใจในสถาบัน                     จะร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงไทย
                   เพื่อเกียรติภูมิงดงามประดับไว้                  อยู่ในใจลูก ขป. ชั่วนิรันดร์