พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ฝ่ายให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้           
    กระบวนการประกันคุณภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
    มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู         
3. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการอ่าน การคิด การเขียนให้เหมาะสมกับวัย
6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีสุขภาพกายสุขภาพจิต
    มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
7. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้จักพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน