วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

นักเรียนมีคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาการ มีทักษะการคิดการอ่าน
สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้
ก้าวไกลเทคโนโลยี ใส่ใจสุขภาพดี มีทักษะชีวิต

ปรัชญา

ทนฺโต  เสฏโฐ  มนฺส   เสสุ  
(ผู้ฝึกตนดีแล้ว  เป็นผู้ประเสริฐสุด)