ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 กรรณิการ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 สร้อยฟ้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 มหาหงส์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 ชงโค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 โยทะกา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6 ราชาวดี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 7 ศรีกิตติยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..